Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel nummer: 27358007 Oprichting: 26-10-2009

SBI-4652:- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
SBI-2620:- Vervaardiging van computers en randapparatuur
SBI-74102:- Industrieel, productontwerp en vormgeving.
SBI-9609:- Overige dienstverlening n.e.g. Personal Assistant, Personal Shopper, Personal Designer. Netwerk optimalisatie & entertainment innovatie. Vertegenwoordiging, bemiddeling en adviesbureau in projectinrichting en audiovisuele producten. Detailhandel/distributie in elektronische consumentenproducten en high-tech interieur decoraties.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt verstaan onder ”opdrachtnemer” OPTIMIZER.CO, OPTIMIZER CONSULTANCY en OPTIFI.

 1. Hoofd-handelsnaam: OPTIMIZER.CO (www.optimizer.co.nl)
 2. Rechtsnaam: OPTIMIZER CONSULTANCY (www.optimizer-consultancy.nl)
 3. Brandname: OPTIFI (www.optifi.nl)

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten. De wederpartij wordt aangeduid als ”opdrachtgever”.

Overeenkomsten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht.

Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. De voorwaarden van de overeenkomst zijn ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN

1. Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Opdrachtnemer is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen

ARTIKEL 4. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, soft- en firmware, (proef) en demo modellen, programmatuur en dergelijke.

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren.

4. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 5. DIENSTVERLENING EN ADVIEZEN

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, informatie en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4. Opdrachtnemer behoud het recht om voor het specifiek adviseren, bemiddelen, ontwerpen en overige consultingdiensten de kosten bij de opdrachtgever achteraf in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN EN TECHNISCHE EISEN

1. De opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde overeenkomsten in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. –  2a. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 2b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

3. Indien de in Nederland te leveren producten of diensten buiten Nederland moeten worden gebruikt is opdrachtnemer er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

4. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

ARTIKEL 7. UITVOER VAN WERKZAAMHEDEN

1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten.

ARTIKEL 8. INRUIL EN UITLEVERING

1.  Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

2.  Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

ARTIKEL 9. MEERWERK

1.  Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

2. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: 3A als het meerwerk zich voordoet; 3B. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 3C. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

ARTIKEL 10. TIJDENS WERKZAAMHEDEN EN OPLEVERING

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water en elektriciteit; verwarming; afsluitbare droge opslagruimte; op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

4.  Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

8. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij de opdrachtgever heeft opdrachtnemer een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag die gebruikelijk is de branche van opdrachtnemer. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door opdrachtnemer van opdrachtnemers producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van opdrachtgever zich bevindt. Ook voor opdrachtnemer of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van de opdrachtgever, sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. De opdrachtgever verplicht zich vooraf opdrachtnemer volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren aan opdrachtnemer ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. De aansprakelijkheid is beperkt tot een herleven van de betreffende zaak dan wel restitutie van de som. Indien het product binnen de wet van omruiling valt en het product smetteloos wordt geretourneerd valt de zaak onder de restitutie van omruiling of die van de (deel) som. De restitutie claim geldt niet op demo-, gebruikte- en/of speciaal op maat gemaakte onderdelen- kabels en producten, tenzij de opdrachtgever niet volledig is geïnformeerd over de status van overdracht en/of het implanteren van het onderdeel.

2. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

5. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij opdrachtnemer daaronder begrepen.

6. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

7. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van opdrachtnemer en/of van de opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande, valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

9. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12. GARANTIE

1.  Opdrachtnemer garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, levering documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door opdrachtnemer geleverde product wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is opdrachtnemer verplicht binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. Producten en/of onderdelen welke zakelijk worden aangeleverd en/of worden doorgeleverd (business-to-business) voor eigen gebruik of verkoop aan de eindgebruiker kunnen niet bij opdrachtnemer op garanties of op gebreken worden verhaald op de nevenfactuur waarop de productgarantie of garantieperiode vermeld staat. De productgarantie kan door de aankoper en/of eindgebruiker geclaimd worden met de laatste leveringsfactuur. Opdrachtnemer doet in alle gevallen van door- levering afstand van iedere vorm van verhaalsrecht of garantieclaim.

4. Zaken die een 24uur Service VIP contract onderbouwen worden op locatie gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de fabrikant ter reparatie te worden aangeboden, tenzij anders afgesproken. Bij reparatie op locatie binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, de service staat hier los van, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijkosten in rekening gebracht. 4a. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om bepaalde zaken te vervangen of hierin te bemiddelen.

5. De garantie vervalt indien de opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Dit geldt ook door een eigen veroorzaakte software en/of firmware en/of product crash. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, breuk, weersinvloeden, normale gebruiksslijtage, het overmatig versjouwen en verplaatsen van producten welke daar niet voor geschikt zijn.

6. De garantie voor gebruikte apparatuur cq demo-apparatuur, revisie en/of onderdelen worden afwijkend vermeld op de opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om een volledige fabriek- en/of die van de producent te geven. Indien het product binnen de gestelde garantie een defect vertoont wordt deze door een erkent reparateur herstelt. De opdrachtgever is op de hoogte gebracht van de (nieuw) waarde herleving van het onderdeel / product.

7. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak verwijderd- / gewijzigd of verduistert zijn.

8. Geen beroep op de garantie / retouren is mogelijk, zolang de opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen betaling nog niet heeft voldaan.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

2. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaak is geleverd;
 • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

3. Firmware beveiligingen en software toepassingen door fabrikanten op producten dient de opdrachtgever zelf onder controle te houden zodat het product niet faalt. Bij achterstallig onderhoud aan apparatuur en/of besturingen, wijzigingen van belangrijke (privacy toepassingen) of eigen toepassingen met illegale inhoud die zelf worden toegepast of gedownload worden op een gegarandeerd systeem, vallen niet in een gegarandeerde zaak onder ”gebreken of verhaalsrecht”.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 14. NIET AFGENOMEN ARTIKELEN

1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 15. BETALINGEN EN ZEKERHEDEN

1. Indien opdrachtnemer zulks nodig acht kan opdrachtnemer van de opdrachtgever een aanbetaling verlangen ter hoogte van maximaal 50% van het totale verschuldigde bedrag over het project.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient idem in termijn opgestelde aktes deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Note: Bij directe werkzaamheden wordt er mogelijk een opleveringsformulier opgesteld. De betaling van een getekend / verstrekt opleveringsformulier(en) dient binnen 8 dagen per bank te geschieden.

3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen. 4a. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door opdrachtnemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 4b. De opdrachtgever mag de vorderingen van opdrachtnemer niet verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij bij de opdrachtnemer heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 4c. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

7. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

8. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

9. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

10. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. INCASSO 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle rechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de zakelijke opdrachtgever in het geval van een geldvordering de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:

 • over de eerste € 2.500,- euro 15%
 • over de volgende € 2.500,- euro 10%
 • over de volgende € 5.000,- euro 5%
 • over de volgende € 190.000,- euro 1%
 • over de volgende € 800.000,- euro 0,50%
 • daarboven € 0,00%
  Conform Rapport Voorwerk II

2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 17. BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL 18. GESCHILLEN BESLECHTING

1. De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft opdrachtnemer bevoegd een samenwerking, bedrijf, consument- dan wel eindgebruiker te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

2. Inzake het niet nakomen van een betaling in aangeven valuta van een openstaande koopovereenkomsten/aktes en opdrachtbevestiging zal Incasso Bureau IntoCash in Rotterdam bevoegd zijn de openstaande posten en overige gemaakte substantiële kosten te vorderen bij de opdrachtgever, inclusief de wettelijk bepaalde rente.

3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, heeft de opdrachtnemer het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

ARTIKEL 19. COPYRIGHT

1. Misbruik van de brandname OPTIFI, rechtsnaam OPTIMIZER CONSULTANCY, noemende Hoofd-handelsnaam OPTIMIZER.CO en/of in de geregistreerde activiteiten in de context ” Personal Assistant ”, ” Personal Shopper ”, ” Personal Designer ”, in schrijf teksten, (website) afbeeldingen en/of die een gelijkwaardig overeenkomstige diensten en/of uitingen en/of nabootsen en/of kopiëren zijn in de ruimste zin van het woord ten strengste verboden. Het is niet toegestaan om zaken zoals, persoonsgegevens, custom made onderdelen, software, licenties, applicaties te kopiëren, te (mis) gebruiken te verpanden en/of voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden uit te leveren dan waarvoor en/of waarop deze zijn toegepast.  ( bekijk ook onze Privacy Policy )

 

01-01-2018: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Ondertekend Kamer van Koophandel Haaglanden 27358007