Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel nummer: 27358007 Oprichting: 26-10-2009

SBI-4652:- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
SBI-2620:- Vervaardiging van computers en randapparatuur
SBI-74102:- Industrieel, productontwerp en vormgeving.
SBI-9609:- Overige dienstverlening n.e.g. Personal Assistant, Personal Shopper, Personal Designer. Netwerk optimalisatie & entertainment innovatie. Vertegenwoordiging, bemiddeling en adviesbureau in projectinrichting en audiovisuele producten. Detailhandel/distributie in elektronische consumentenproducten en high-tech interieur decoraties.

Artikel 1. Definities

In deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt verstaan onder OPTIMIZER.CO en OPTIMIZER CONSULTANCY

 1. Hoofd-handelsnaam: OPTIMIZER.CO (www.optimizer.co.nl)
 2. Rechtsnaam: OPTIMIZER CONSULTANCY (www.optimizer-consultancy.nl)
 3. Brandname: OPTIFI (www.optifi.nl)
 1. Noemende in de Algemene voorwaarden: ”Opdrachtgever” zijnde, (particulier/consument, zakelijk-bedrijf, dealer/leverancier, organisatie en/of eindgebruiker, -gebruiker en/of (in)koper).

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten.

Overeenkomsten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel het leveren van diensten en/of producten.

Het geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten, verwerkingsovereenkomsten en producten zoals vermeld in de opdracht bevestiging. Opdrachtbevestigingen dienen ten alle tijden door beide partijen met naam en toenaam ondertekend te zijn, dan wel de aanwijzing hebben dat er opdracht is gegeven om tot werkzaamheden over te gaan. Onze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Alle rechten en
verplichtingen uit zowel de Algemene Voorwaarden als de overeenkomsten zijn daarom ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen OPTIMIZER.CO en de opdrachtgever waarop OPTIMIZER.CO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OPTIMIZER.CO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.
 4. Indien OPTIMIZER.CO deze Algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever heeft overhandigd of hier naar verwezen heeft is er sprake van een handels- of klantrelatie en hoeft deze niet telkens opnieuw worden overhandigd.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

 1. Alle door OPTIMIZER.CO uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 7 dagen.
 2. OPTIMIZER.CO kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. OPTIMIZER.CO is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Alle offertes en/of opdrachtbevestigingen die tot stand worden gebracht tussen OPTIMIZER.CO en de opdrachtgever worden gestand gedaan onder de Algemene Voorwaarden van OPTIMIZER.CO en niet onder die van haar ondergeschikten.

Artikel 4. Leveringseisen / dienstverlening en annulering

 1. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken en/of diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden ”geleverd” dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan wel het leveren van artikelen zullen deze worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Indien de opdrachtgever nalatig is of niet vroegtijdig vanwege overmacht 6 uur voor de aanvangsdatum en geplande tijd de afspraak/diensten zonder OPTIMIZER.CO hiervan op de hoogte te brengen annuleert, heeft OPTIMIZER.CO het recht de gemaakte reserveringskosten voor die dag en/of besproken periode bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wilt annuleren, is hij aan OPTIMIZER.CO een nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de OPTIMIZER.CO gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. OPTIMIZER.CO heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen
 5. OPTIMIZER.CO is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de opdrachtgever voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 6. Aankopen geschiedt tegen een opgesteld tarief. OPTIMIZER.CO behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.
 7. De door OPTIMIZER.CO geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijking toleranties geeft de opdrachtgever geen recht de zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de zaken.
 8. Indien de opdrachtgever OPTIMIZER.CO opdracht geeft om een akte – rapport ( uitwerken ), ( telefonische ) consultancy en/of online dienstverlening ( zoals bijvoorbeeld hardware- verbeteringen en/of software toepassingen ) en hierin een oplossing verstrekt, of in welke dermate dan ook de omvang het ”werktijd” in beslag neemt om tot het gewenste resultaat te komen, zijn daar consultancy servicekosten aan verbonden. Als het een uitwerking van gevraagde informatie is zoals een locatie bezoek-advies, klacht, melding of behandeling in de ruimste zin des woords – aan een niet verbonden product van OPTIMIZER.CO behoudt OPTIMIZER.CO het recht deze kosten afzonderlijk bij de opdrachtgever te declareren. Retouren dienen zo snel mogelijk gemeld te worden, doch binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum kunnen producten geretourneerd worden. De opdrachtgever zendt zelf het product terug samen met bevestiging/factuur en aanvullende gegevens, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) OPTIMIZER.CO. Dit hoeft niet als OPTIMIZER.CO heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd van 7 dagen is verstreken. Custom made producten of speciaal door de opdrachtgever bestelde producten en/of zoals vermeld in de opdrachtbevestiging worden niet retour genomen.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door OPTIMIZER.CO opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever OPTIMIZER.CO schriftelijk in gebreke te stellen en OPTIMIZER.CO een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren producten of diensten buiten Nederland moeten worden gebruikt of gedaan is OPTIMIZER.CO er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 7. Garantie

 1. OPTIMIZER.CO garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, levering documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door OPTIMIZER.CO geleverde product wordt gegarandeerd.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is OPTIMIZER.CO verplicht binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. Producten en/of onderdelen welke zakelijk worden aangeleverd en/of worden doorgeleverd (business-to-business) voor eigen gebruik of verkoop aan de eindgebruiker kunnen niet bij OPTIMIZER.CO op garanties of op gebreken worden verhaald op de nevenfactuur waarop de productgarantie of garantieperiode vermeld staat. De productgarantie kan door de aankoper en/of eindgebruiker geclaimd worden met de laatste leveringsfactuur. OPTIMIZER.CO doet in alle gevallen van door- levering afstand van iedere vorm van verhaalsrecht of garantieclaim.
 4. Zaken die een 24uur Service VIP contract onderbouwen worden op locatie gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de fabrikant ter reparatie te worden aangeboden, tenzij anders afgesproken. Bij reparatie op locatie binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, de service staat hier los van, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijkosten in rekening gebracht.
 5. OPTIMIZER.CO kan er voor kiezen om bepaalde zaken te vervangen of hierin te bemiddelen.
 6. De garantie vervalt indien de opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Dit geldt ook door een eigen veroorzaakte software en/of firmware en/of product crash. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, breuk, weersinvloeden, normale gebruiksslijtage, het overmatig versjouwen en verplaatsen van producten welke daar niet voor geschikt zijn.
 7. De garantie voor gebruikte apparatuur cq demo-apparatuur, revisie en/of onderdelen worden afwijkend vermeld op de opdrachtbevestiging. OPTIMIZER.CO kan er voor kiezen om een volledige fabriek- en/of die van de producent te geven. Indien het product binnen de gestelde OPTIMIZER.CO garantie een defect vertoont wordt deze door een erkent reparateur herstelt. Op het opleveringsformulier (factuur) wordt code 5 voor garantie uitzonderingen gebruikt. De opdrachtgever is op de hoogte van de nieuw waarde herleving van het onderdeel / product.
 8. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak verwijderd- / gewijzigd of verduistert zijn.
 9. Geen beroep op de garantie / retouren is mogelijk, zolang de opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen betaling nog niet heeft voldaan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door OPTIMIZER.CO geleverde zaken blijven het eigendom van OPTIMIZER.CO totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met OPTIMIZER.CO gesloten opdracht en koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door OPTIMIZER.CO geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan OPTIMIZER.CO dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin OPTIMIZER.CO haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OPTIMIZER.CO zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht OPTIMIZER.CO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaak is geleverd;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 2 werkdagen na levering aan OPTIMIZER.CO te melden.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 72 uur na levering schriftelijk te melden aan OPTIMIZER.CO .
 4. Firmware beveiligingen en software toepassingen door fabrikanten op producten dient de opdrachtgever zelf onder controle te houden zodat het product niet faalt. Bij achterstallig onderhoud aan apparatuur en/of besturingen, wijzigingen van belangrijke (privacy toepassingen) of eigen toepassingen met illegale inhoud die zelf worden toegepast of gedownload worden op een gegarandeerd systeem, vallen niet in een gegarandeerde zaak onder ”gebreken of verhaalsrecht”.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Prijsverhoging

 1. Indien OPTIMIZER.CO met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is OPTIMIZER.CO niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs als de opdrachtgever meerdere opdrachten hierna geeft dan het moment van de eerste overeenkomst.
 2. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 15%.

Artikel 11. Betaling

 1. Indien OPTIMIZER.CO zulks nodig acht kan OPTIMIZER.CO van de opdrachtgever een aanbetaling verlangen ter hoogte van maximaal 50% van het totale verschuldigde bedrag over het project.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient idem in termijn opgestelde aktes deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door OPTIMIZER.CO aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Note: Bij directe werkzaamheden wordt er mogelijk een opleveringsformulier opgesteld. De betaling van een getekend / verstrekt opleveringsformulier(en) dient binnen 8 dagen per bank te geschieden.
 3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, heeft OPTIMIZER.CO het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft OPTIMIZER.CO eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door OPTIMIZER.CO eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De opdrachtgever mag de vorderingen van OPTIMIZER.CO niet verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij op OPTIMIZER.CO heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van OPTIMIZER.CO en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

 1. 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle rechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de zakelijke opdrachtgever in het geval van een geldvordering de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:
  • over de eerste € 2.500,- euro 15%
  • over de volgende € 2.500,- euro 10%
  • over de volgende € 5.000,- euro 5%
  • over de volgende € 190.000,- euro 1%
  • over de volgende € 800.000,- euro 0,50%
  • daarboven € 0,00%
   Conform Rapport Voorwerk II
 2. Indien OPTIMIZER.CO aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van OPTIMIZER.CO is beperkt tot een herleven van de betreffende zaak dan wel restitutie van de som. Indien het product binnen de wet van omruiling valt en het product smetteloos wordt geretourneerd valt de zaak onder de restitutie van omruiling of die van de (deel) som. De restitutie claim geldt niet op demo-, gebruikte- en/of speciaal op maat gemaakte onderdelen- kabels en producten, tenzij OPTIMIZER.CO de opdrachtgever niet volledig heeft geïnformeerd over de status van overdracht en/of het implanteren van het onderdeel.
 2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij de opdrachtgever heeft OPTIMIZER.CO een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag die gebruikelijk is de branche van OPTIMIZER.CO. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de opdrachtgever jegens OPTIMIZER.CO beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. OPTIMIZER.CO aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door OPTIMIZER.CO van OPTIMIZER.CO ’s producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van opdrachtgever zich bevindt. Ook voor OPTIMIZER.CO of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van de opdrachtgever, sluit OPTIMIZER.CO uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. De opdrachtgever verplicht zich vooraf OPTIMIZER.CO volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan OPTIMIZER.CO vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren aan OPTIMIZER.CO ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.
 3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van OPTIMIZER.CO of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop OPTIMIZER.CO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OPTIMIZER.CO niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij OPTIMIZER.CO daaronder begrepen.
 2. OPTIMIZER.CO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OPTIMIZER.CO haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van OPTIMIZER.CO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OPTIMIZER.CO niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van OPTIMIZER.CO zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van OPTIMIZER.CO en/of van de opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande, valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 5. Indien OPTIMIZER.CO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van OPTIMIZER.CO is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft OPTIMIZER.CO bevoegd een samenwerking, bedrijf, consument- dan wel eindgebruiker te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
 2. Inzake het niet nakomen van een betaling in aangeven valuta van een openstaande koopovereenkomsten/aktes en opdrachtbevestiging zal Incasso Bureau IntoCash in Rotterdam bevoegd zijn de openstaande posten en overige gemaakte substantiele kosten te vorderen bij de opdrachtgever, inclusief de wettelijk bepaalde rente.

Artikel 16. Copyright

 1. Misbruik van de brandname OPTIFI, rechtsnaam OPTIMIZER CONSULTANCY, noemende Hoofd-handelsnaam OPTIMIZER.CO en/of in de geregistreerde activiteiten in de context ” Personal Assistant ”, ” Personal Shopper ”, ” Personal Designer ”, in schrijf teksten, (website) afbeeldingen en/of die een gelijkwaardig overeenkomstige diensten en/of uitingen en/of nabootsen en/of kopiëren zijn in de ruimste zin van het woord ten strengste verboden.
 2. Het is niet toegestaan om zaken zoals, persoonsgegevens, custom made onderdelen, software, licenties, applicaties te kopiëren, te (mis) gebruiken te verpanden en/of voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden uit te leveren dan waarvoor en/of waarop deze zijn toegepast.  ( bekijk ook onze Privacy Policy )

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen OPTIMIZER.CO en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, heeft de OPTIMIZER.CO het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Ondertekend Kamer van Koophandel Haaglanden 27358007